Huishoudelijk Reglement B.C. Ricochet

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 1.

Zij die zich als lid aanmelden, moeten dit doen op een door de vereniging te verstrekken inschrijvingsformulier bij de ledenadministratie. Indien niet direct aan het gestelde verzoek tot toetreden kan worden voldaan, zal de aanmelding op een wachtlijst, in volgorde van aanmelding, worden geregistreerd. Het bestuur bepaalt wanneer toetreding van nieuwe leden kan plaatsvinden. Dit gebeurt in beginsel volgens de volgorde van de wachtlijst, first in first out, tenzij het verenigingsbelang aanleiding geeft hiervan af te wijken.

 

 Artikel 2.

Voor betaling van de eerste contributie wordt het lid opgenomen in het ledenregister. Het huishoudelijk reglement staat op de website: “www.bc-ricochet.nl” en is op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris. De statuten zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris.

 

 Artikel 3. *

De leden kunnen aan alle door of vanwege de Nederlandse Badminton Bond georganiseerde wedstrijden deelnemen, met inachtneming van de bij de bond geldende bepalingen.

 

 Artikel 4.

Alle leden zijn verplicht het huishoudelijk reglement, de verordeningen en voorschriften van de vereniging, Stichting Wijksport en de Nederlandse Badminton Bond op te volgen, alsmede de goede sportmanieren in acht te nemen. Bij overtreding kan door het bestuur een schorsing worden uitgesproken, die door de A.V. met ten minste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen dient te worden bekrachtigd. Boetes en kosten opgelegd door de Nederlandse Badminton Bond of Stichting Wijksport kunnen door het bestuur aan de betrokken leden in hun geheel worden doorberekend.

 Artikel 5.

Alle leden van de vereniging worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede de wijzigingen welke hierin later mochten zijn aangebracht, te kennen en zich hiernaar te voegen.

 

 SPONSORING

 

Artikel 6.

In geval van sponsoring zijn de leden die deel uitmaken van een gesponsord team, verplicht zich te houden aan voorwaarden welke in de overeenkomst met de sponsor zijn opgenomen. Persoonlijke sponsoring is slechts mogelijk na toestemming van het bestuur.

 

 CONTRIBUTIE

 

Artikel 7.

a.            De contributies/inschrijfgelden worden op voorstel van het bestuur jaarlijks vastgesteld door de A.V., als onderdeel van de begroting. De verschuldigde jaarlijkse contributie dient vooraf per half jaar te worden voldaan. De bondsbijdrage is in haar geheel opeisbaar bij de aanvang van elk verenigingsjaar.

b.            Nieuwe leden beginnen contributie te betalen over de eerste volle maand na toetreding als lid van de vereniging.

c.            Bij bedanken als lid van de vereniging is men verplicht de nog verschuldigde contributie te betalen. Conform het gestelde in artikel 6.2 van de statuten betreft dit het lopende verenigingsjaar.

d.           In afwijking van de statutaire regels kan per halfjaar worden opgezegd.

 

Artikel 8a.

Elk derde en volgende lid van een gezin hoeft per half jaar minder contributie te betalen..

 

Artikel 8b.

Leden die op 1 januari van het jaar 60 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar aaneengesloten lid zijn van de vereniging hebben recht op permanente reductie op de contributie. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de reductie in verband met een blessure zoals genoemd in artikel 9b.

 

Artikel 9a.

Aan een lid dat zwanger is, kan door het bestuur voor een bepaalde periode een reductie op de contributie worden verleend, voor zover door het lid geen gebruik wordt gemaakt van de door Ricochet of derden ter beschikking te stellen speelfaciliteiten,.

 

Artikel 9b.

Aan een lid dat een blessure heeft opgelopen, die hem/haar het spelen onmogelijk maakt en welke langer dan 3 maanden zal duren, kan door het bestuur voor een bepaalde periode een reductie op de contributie worden verleend. Hierbij geldt tevens dat het lid geen gebruik maakt van de door Ricochet of derden ter beschikking gestelde speelfaciliteiten.

 Artikel 10a.

 

Bij betaling van de contributie overeenkomstig artikel 7 wordt een reductie van € 5,- verleend indien deze ineens wordt betaald en voor aanvang van het jaar waarop de contributie betrekking heeft.

 

Artikel 10b.

De hoogte van de in artikel 8a bedoelde reductie bedraagt 10% op de contributie.

 

Artikel 10c.

De hoogte van de in artikel 8b bedoelde reductie bedraagt 25% op de contributie.

 

Artikel 10d.

De hoogte van de in artikel 9a en 9b bedoelde reductie op de contributie bedraagt maximaal 40% en wordt per jaar achteraf berekend en vergoed.

 

Artikel 10e.

Alle in artikel 8 en 9 genoemde reducties hebben alleen betrekking op de verenigingscontributie en niet op bijvoorbeeld bondsgeld, competitiebijdrage en trainingsgeld. Een wijziging van de hoogte van de reductie wordt door de A.V. behandeld.

 

Artikel 10f.

De reducties zoals genoemd in artikel 8b, artikel 9a en artikel 9b worden slechts verleend indien daartoe door het betreffende lid een schriftelijk verzoek aan het bestuur is gedaan.

 

 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 11.

Bedanken voor het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Bedanken aan het eind van het verenigingsjaar dient, in verband met bepalingen van de Nederlandse Badminton Bond, te geschieden vóór 7 december van het lopende verenigingsjaar.

 

Artikel 12.

a.            Indien een lid de vanuit het lidmaatschap opgelegde verplichtingen niet nakomt, kan het lid door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen periode worden geschorst.

b.            Wie als lid van de vereniging is geschorst of op basis van artikel 7.3 van de statuten door het bestuur voor royement is voorgedragen, is niet gerechtigd aan de activiteiten, in welke vorm dan ook, van de vereniging deel te nemen.

c.            Een lid waarop artikel 12a. respectievelijk 12b. van dit huishoudelijk reglement van toepassing is, wordt in de gelegenheid gesteld om zelf of via een gemachtigde zijn/haar belangen te verdedigen. Een lid dat geschorst is, kan binnen 14 dagen na ingang van de schorsing, zijn standpunt verdedigen voor een geschillencommissie. De geschillencommissie zal bestaan uit maximaal 3 leden. Zowel het bestuur als het geschorste lid benoemen ieder 1 lid dat zitting zal hebben in de geschillencommissie. Voor zover de leden van de geschillencommissie dit nodig achten, kunnen zij een onafhankelijke derde benoemen die in de commissie zitting kan nemen. De beslissing van de geschillencommissie in deze is bindend.

 

 Artikel 13.

Een commissielid, benoemd conform artikel 11.3 van de statuten, kan door het bestuur worden geschorst voor de maximale termijn van 1 jaar, indien betrokkene de belangen van de vereniging schaadt of heeft geschaad. Het bestuur deelt zijn met redenen omkleed besluit benevens de duur van de schorsing per aangetekende brief aan de betrokkene mede binnen vier etmalen na de vergadering waarin dit besluit werd genomen.

Het bestuur legt over het genomen besluit verantwoording af op de eerstvolgende A.V. die een bindend oordeel over het besluit zal uitspreken.

 

 BESTUUR

 

Artikel 14. *

Het bestuur wordt benoemd en verricht zijn taak zoals omschreven in de artikelen 8 tot en met 12 van de statuten.

De voorzitter wordt direct benoemd door de A.V., de overige functies worden door de gekozen bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

 

 Artikel 15.

De leden van het dagelijks bestuur treden in beginsel niet tegelijk af. De overige leden treden af conform het in artikel 10.2 van de statuten genoemde rooster van aftreding. Het rooster van aftreding maakt deel uit van het jaarverslag van de secretaris.

 

 Artikel 16.

Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en is daarbij gerechtigd aanvullende verordeningen/voorschriften uit te vaardigen dan wel corrigerend op te treden in het belang van de vereniging naar leden toe. Het bestuur legt hierover, indien gewenst, op de eerstvolgende A.V. verantwoording af aan de A.V.

 

 Artikel 17.

De voorzitter is gerechtigd de vergaderingen van alle commissies bij te wonen. De voorzitter is in beginsel bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder.

 

 Artikel 18.

Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren het voeren van de correspondentie van de vereniging in naam van en in overleg met het bestuur, het notuleren van de A.V. en de bestuursvergaderingen, het bijhouden van de ledenlijsten en het uitbrengen van een jaarverslag op de A.V. De in- en uitgaande correspondentie dient hij/zij op de eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake te brengen. Van alle stukken houdt hij/zij een kopie in het archief.

 

 Artikel 19.

Ter ondersteuning van de secretaris wordt een bestuurslid aangewezen voor de ledenadministratie. Deze is belast met het registreren van gegevens van leden en de daaruit voortvloeiende informatie naar de NBB (Nederlandse Badminton Bond), het verenigingsorgaan, de penningmeester en de overige bestuursleden.

 

 Artikel 20.

Tot de werkzaamheden van de penningmeester behoren het bewaren van de gelden van de vereniging, het administreren van alle ontvangsten en uitgaven, het doen van betalingen en het zorgdragen voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden, dit eventueel eerst na goedkeuring van het bestuur. Hij is verplicht de boekhouding van de vereniging nauwkeurig en duidelijk te voeren, alle kasbescheiden gedurende vijf jaar te bewaren en te allen tijde aan ieder lid van het bestuur en van de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen omtrent de financiële positie van de vereniging en inzage van zijn boeken te verlenen. Ieder jaar brengt hij op de A.V. verslag uit over de financiële situatie van de vereniging over het afgelopen jaar, terwijl hij tevens een begroting indient. De penningmeester is persoonlijk aansprakelijk voor de gelden van de vereniging onder zijn berusting, waarvan alleen de A.V. hem decharge kan verlenen.

 

 Artikel 21.

In het bestuur is, indien mogelijk, één lid belast met het wedstrijdsecretariaat.

 

 Artikel 22.

a.            Het bestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter zulks nodig oordeelt;

b.            De voorzitter is verplicht binnen twee weken een vergadering uit te schrijven, indien de meerderheid van de bestuursleden zulks verlangt, mits de te behandelen onderwerpen worden vermeld;

c.            In bijzondere gevallen waarin spoedeisende voorzieningen nodig zijn, kan het dagelijks bestuur voorlopige beslissingen nemen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal het besluit moeten worden bekrachtigd.

 

 VERENIGINGSCOMMISSIES

 

Artikel 23.

De taak van de kascommissie is het ten minste éénmaal per jaar controleren van de administratie van de penningmeester en het beoordelen van het beheer aan de hand van de door de A.V. vastgestelde begroting. Op de A.V. brengt de kascommissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen en geeft haar oordeel over het financiële beheer. Zij stelt voor daarbij de penningmeester al dan niet te dechargeren. Het hiervoor bedoelde schriftelijke verslag wordt op de A.V. aan de penningmeester ter beschikking gesteld.

 

 Artikel 24.

Indien de kascommissie in de administratie van de penningmeester of met betrekking tot het beheer van de gelden onregelmatigheden aantreft, doet zij daarover mededeling aan de leden van het dagelijks bestuur, onverminderd het daarover gestelde in artikel 12 lid 3 van de statuten.

 

 

 Artikel 25.

Het bestuur benoemt een redactiecommissie voor het verenigingsorgaan, bestaande uit een hoofdredacteur en één of meerdere vertegenwoordigers van de leden. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de publicaties en is hierover achteraf verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

 

Artikel 26.

Het bestuur benoemt:

a.            Indien gewenst een Technische Commissie bestaande uit meerderjarige leden, waarbij één der leden deel uitmaakt van het bestuur;

b.            Indien gewenst een Jeugd Commissie bestaande uit senior- en/of jeugdleden, waarbij één der seniorleden deel uitmaakt van het bestuur.

Na afloop van ieder verenigingsjaar wordt door de respectieve commissies, in de eerstvolgende Algemene Vergadering, verslag gedaan van hun bevindingen en de door de commissies georganiseerde activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

 

 Artikel 27.

Het bestuur draagt zorg voor een beschrijving van de hoofdtaken van de door haar benoemde commissies.

 

 ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 28.

Jaarlijks wordt:

 a.            binnen vier maanden na aanvang van het verenigingsjaar een A.V. belegd;

b.            in het laatste kwartaal van het verenigingsjaar een A.V. belegd.

 Wanneer buiten de periodieke vergaderingen zoals bedoeld in artikel 13.2 van de statuten, een A.V. wordt belegd, wordt gesproken van een Buitengewone Algemene Vergadering (B.A.V.).

Het bestuur is verplicht, conform art 13.4 van de statuten, een B.A.V. bijeen te roepen indien door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen, daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur is gedaan.

Artikel 29.

a.            De A.V. wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de secretaris in zijn plaats, die op zijn beurt één van de overige bestuursleden aanwijst voor het opstellen van de notulen.

 

b.            De leden hebben met inachtneming van de door de voorzitter te bepalen orde het recht van initiatief, interpellatie en amendement, met dien verstande dat de A.V. beslist in hoeverre één en ander voor behandeling in aanmerking komt. De aanwezigen der vergadering hebben het recht tot het stellen van vragen over niet behandelde onderwerpen tijdens de vergadering, samengevat in een rondvraag.

 c.            De voorzitter heeft het recht een discussie in de A.V. te sluiten, doch is verplicht deze weer te openen indien de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden daartoe het verlangen kenbaar maakt.

 

 Artikel 30.

De agenda van de A.V. bevat, naast het daartoe gestelde in artikel 13 lid 2 van de statuten, de volgende punten:

 a.            Wanneer dit een A.V. betreft zoals bedoeld in artikel 28 lid a van dit huishoudelijk reglement:

1.            Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering;

2.            Jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de Technische Commissie en de Jeugd Commissie;

3.            Verslag van de kascommissie;

4.            Goedkeuring van de financiële jaarstukken;

5.            Benoeming leden van de kascommissie;

6.            Benoeming in actuele of komende vacante bestuursfuncties;

7.            Rondvraag.

 

b.            Wanneer dit een A.V. betreft zoals bedoeld in artikel 28 lid b van dit huishoudelijk reglement:

1.            Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering;

2.            Vaststellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar, inclusief vaststelling van de contributie;

3.            Benoeming in actuele of komende vacante bestuursfuncties;

4.            Rondvraag.

 

  VERENIGINGSORGAAN

 

Artikel 31.

1.            De vereniging heeft op de website “www.bc-ricochet.nl” een verenigingsorgaan waarop officiële mededelingen kenbaar worden gemaakt.

2.            Financiële en organisatorische aspecten worden in overleg met het bestuur geregeld.

 

 Artikel 32.

Vervallen

 

 TRAINER

Artikel 33.

 

Het bestuur is gerechtigd een trainer aan te stellen, alsmede een overeenkomst te sluiten tussen de vereniging en de trainer. In bedoelde overeenkomst zullen zijn geregeld de honorering van de trainer, de werktijden en de taken van de trainer.

  

COMPETITIE/WEDSTRIJDEN

 

Artikel 34.

Leden die wensen deel te nemen aan de competitie(s) of andere wedstrijden, dienen hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken bij leden van de Technische Commissie respectievelijk Jeugd Commissie of de wedstrijdsecretaris. Zij dienen zich bij deelname aan de competitie of een wedstrijd vóóraf op de hoogte te stellen van de relevante regelgeving.

 

 

 

 

 Artikel 35.

Alle prijzen, door teams of leden van de vereniging als zodanig namens de vereniging behaald, worden eigendom van de vereniging. Zij zullen bewaard worden op een door het bestuur aan te wijzen plaats.

 

 Artikel 36.

Zij die aan wedstrijden deelnemen, behoren gekleed te zijn in de daarvoor door de Nederlandse Badminton Bond vastgestelde kleding.

 

 Artikel 37.

Ieder lid dat aan wedstrijden of oefeningen deelneemt, is gehouden zich te gedragen naar de gegeven aanwijzingen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gegeven door de wedstrijdleiding, de wedstrijdsecretaris, de aanvoerder van het team of de trainer.

Het veronachtzamen van deze aanwijzingen kan worden beschouwd als wangedrag en aanleiding zijn tot al dan niet tijdelijke uitsluiting van verdere deelname aan wedstrijden of oefeningen. Hieruit voortkomende boetes, opgelegd door de Nederlandse Badminton Bond, kunnen door het bestuur aan de betrokken leden in hun geheel worden doorberekend.

Alle door de Nederlandse Badminton Bond opgelegde boetes die verwijtbaar zijn aan het team of de spelers van het team (bijvoorbeeld: terugtrekken van het team, niet komen opdagen bij wedstrijden, te weinig spelers opstellen en verkeerde invaller opstellen), zullen door het bestuur aan betrokken leden worden doorberekend.

 

 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 38.

De leden zijn verplicht om bij toerbeurt de functie van zaalwacht te vervullen. De aanwijzing hiervoor wordt door de Technische Commissie bekend gemaakt via het in de hal aanwezige publicatiebord.

 

 

 

 

 Artikel 39.

1.            Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de statuten en/of het huishoudelijk reglement moet ten minste zeven dagen voor de A.V. door het bestuur ter kennis van de leden worden gebracht.

2.            Een voorstel behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van ten minste 2/3e van de op de A.V. geldig uitgebrachte stemmen en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van aanneming door de A.V., behoudens nadere goedkeuring ingevolge de wet of indien de wijziging in strijd is met de statuten.

 

 Artikel 40.

Besluiten in strijd met dit huishoudelijk reglement zijn nietig.

 

Artikel 41.

Bij de secretaris van de vereniging berust een actueel exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 42.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 3 december 1991 en is laatstelijk vastgesteld op de A.V. van 23 april 2013.

 N.B:       de met een * gemerkte tekst is statutair vastgelegd en derhalve binnen de context van een huishoudelijk reglement niet vatbaar voor wijzigingen.