Statuten

 

Heden, de drie en twintigste februari negentienhonderd acht en tachtig, verschenen voor mij, Jacobus van Nielen, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede:

 

 1. De Heer Hans Oldenboom, ambtenaar, geboren te Blora (Nederlands Indië) op elf april negentienhonderd zes en dertig, wonende te Wijk bij Duurstede, Karolingersweg 17 en:

 

 1. De Heer Petrus Johannes Anthonius Maria Vizee, assistent-expediteur, geboren te wijk bij Duurstede op, veertien april negentienhonderd vijf en zestig wonende te Wijk bij Duurstede, Appelgaard 49;

 

ten deze handelend respectievelijk als voorzitter en secretaris van de te Wijk bij Duurstede gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

B.C. RICOCHET.

 

De comparanten verklaarden:

 

dat deze vereniging op zestien mei negentienhonderd zeven en zestig werd opgericht en wel onder de naam: "Sportvereniging Bourgondië", later gewijzigd in "Scan decor/Sportvereniging Bourgondië", welke naam daarna weer werd gewijzigd in "B.C. Ricochet"; dat in de algemene Vergadering der leden van gemelde vereniging, gehouden op drie en twintig december negentienhonderd zeven en tachtig, werd besloten tot wijziging van haar statuten en tot geheel opnieuw vaststelling daarvan, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen de der vergadering.

Ten einde deze wijziging in werking te doen treden verklaarden comparanten dat in bedoelde vergadering de statuten werden gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld als volgt:

 

NAAM EN ZETEL.

 

Artikel 1.

 

De vereniging draagt de naam "B.C. RICOCHET", is gevestigd te Wijk bij Duurstede en staat open voor allen.

 

DOEL.

 

Artikel 2.

 

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden en door het uitschrijven van en of deelnemen aan wedstrijden, alsmede door alle andere wettige middelen.

 

DUUR.

 

Artikel 3.

 

De vereniging is opgericht op zestien mei negentienhonderd zeven en zestig en heeft een onbepaalde duur.

 

VERENIGINGSJAAR.

 

Artikel 4.

 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

 

LEDEN.

 

Artikel 5.

 

De vereniging bestaat uit:

 1. ereleden en leden van verdienste;
 2. gewone leden, te onderscheiden in;
  1. senior leden;
  2. jeugd leden;
 3. junioren;
 4. begunstigers;
 5. buitengewone leden.

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die daartoe wegens hun verdienste jegens de vereniging door de Algemene Vergadering der leden zijn benoemd. Voor deze benoeming is drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen een vereiste. Zij hebben dezelfde rechten, maar niet de financiële verplichtingen van de gewone leden.

Gewone leden, zijn zij, die jaarlijks de door de Algemene Vergadering der leden vastgestelde contributie betalen en die aan de oefeningen of wedstrijden van de vereniging een werkzaam deel hebben.

Zij worden onderverdeeld in:

 1. Seniorleden, dat zijn personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en aan oefeningen en wedstrijden deelnemen. Zij hebben het recht een Algemene Vergadering bij te wonen en aan stemmingen deel te nemen.
 2. Jeugdleden, dat zijn personen, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die van achttien jaar niet hebben over schreden en aan oefeningen en wedstrijden deelnemen. Bij de intrede van hun achttiende jaar worden zij automatisch senior lid.

Junioren zijn personen die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van acht jaar hebben bereikt en die van zestien jaar niet hebben overschreden en aan oefeningen en wedstrijden deelnemen. De junioren mogen een Algemene Vergadering bijwonen, doch zij zijn niet stemgerechtigd in de zin der wet. Bij het intreden van hun zestiende jaar worden zij automatisch jeugdlid en verkrijgen zij derhalve stemrecht.

Begunstigers zijn zij, die de vereniging uitsluitend steunen door een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag ieder jaar door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Zij nemen geen deel aan de oefeningen en wedstrijden en oefenen geen van de rechten van de gewone leden uit. Zij hebben recht van toegang tot de Algemene Vergadering, alwaar zij een adviserende stem heb ben.

Buitengewone leden zijn zij, die niet aan oefeningen en wedstrijden kunnen en/of willen deelnemen. Zij hebben dezelfde rechten als 'gewone leden.

De artikelen 6, 7 en 7a zijn op junioren en begunstigers voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 6.

 

 1. Zij die lid wensen te worden, geven daarvan schriftelijk kennis aan de secretaris, die zo spoedig mogelijk het bestuur hiervan in kennis stelt. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt beslist of het kandidaat-lid zal worden toegelaten, van welke beslissing de secretaris de betrokkene kennis geeft. Voor jeugdleden is een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd vereist.
 2. Het lidmaatschap is bindend voor het lopende Verenigingsjaar dat op éénendertig december eindigt en wordt telkens voor één jaar verlengd.

 

Artikel 7.

 

 1. .Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
  1. Vrijwillig bedanken; dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
  2. Overlijden van het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging;
  4. Royement van het lid.
 2. .Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid maatschap te laten voortduren.
 3. Royement kan, op voorstel van het bestuur, worden uitgesproken tegen een lid dat:
  1. zijn financiële verplichtingen niet nakomt, echter eerst ná schriftelijke aanmaning door de penning meester bij aangetekend schrijven;
  2. in strijd handelt met de reglementen, verordeningen en voorschriften of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Royement ten aanzien van sub 3b dient door de Algemene Vergadering der leden met tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen te worden bekrachtigd.

 

Artikel 7.a.

 

De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon,

die lid der vereniging is, als lid bij de Nederlandse Badmintonbond - hierna te noemen: de bond - aan te melden; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond;

De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid - anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond - namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen; de vereniging draagt zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond:

Het lid is verplicht de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de bond, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op on redelijke wijze worden benadeeld;

Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan;

Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd dan wel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan de betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.

 

BESTUUR.

 

Artikel 8.

 

 1. Het bestuur bestaat uit een 'oneven aantal van tenminste vijf meerderjarige leden, te weten:

voorzitter, secretaris en penningmeester (het dagelijks bestuur) plus Overige leden. Zij worden door de Algemene Vergadering der leden benoemd uit bindende voordrachten opgemaakt door bestuur of door tien of meer leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.

De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vijf dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering der leden.
 2. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de Algemene Vergadering der leden overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering der leden vrij in de keus.

 

Artikel 9.

 

 1. De functies van secretaris en penningmeester, alsmede eventuele andere functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 3. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 

Artikel 10.

 

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering der leden worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.

 

Artikel 11.

 

 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering der leden te beleggen waar in de voorziening in de open plaats of in de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uit voeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering der leden, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering der leden voor besluiten tot:
 6. onverminderd het bepaalde onder lid a t/m f het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend gulden (f 10.000,--) te boven gaande;
  1. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  4. het aangaan van dadingen;
  5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uit zondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. het zij door de voorzitter tezamen met de secretaris;
  2. hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester;
  3. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester.

 

Artikel 12.

 

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering der leden binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering der leden, zijn jaar verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. De Algemene Vergadering der leden benoemd jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering der leden verslag van haar bevindingen uit.

 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar des gewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 1. De last van de kommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering der leden worden herroepen, doch slechts, door de benoeming van een andere kommissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN.

 

Artikel 13.

 

 1. Aan de Algemene Vergadering der leden komen in de

vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 1. Jaarlijks, uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar en in het laatste kwartaal voor het einde van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering der leden gehouden.

In deze vergaderingen komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie.
  2. de benoeming van de in artikel 12 bedoelde kommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. de begroting voor het op één januari beginnende verenigingsjaar;
  5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
 1. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering verplicht tot het bij een roepen van een Algemene Vergadering der leden op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bij een roeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen Dagblad.

 

Artikel 14.

 

De algemene Vergaderingen der leden worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18,

 

Artikel 15.

 

 1. .De Algemene Vergaderingen der leden worden geleid door de voorzitter van het bestuur van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve,

 1. Van het verhandelende in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
 2. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van de verhandeling doen opmaken De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

STEMMINGEN,

 

Artikel 16.

 

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering der leden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd.
 3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Hiervoor wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit drie leden, dat belast wordt met de vaststelling van het stemresultaat. Ondertekende en niet of niet behoorlijke ingevulde stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Bij stemmen over kandidaten worden er zoveel stemmingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. Indien over meer dan twee kandidaten voor één functie moet worden gestemd en bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste en op één-na-meeste stemmen op zich hebben verenigd

Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee kandidaten in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming.

Bij zo'n herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend, Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uit gebracht.
 2. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke stemming verlangt

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 17.

 

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. inschrijfgelden en contributies;
  2. bijdragen van begunstigers;
  3. subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere inkomsten.
 2. De leden en de junioren zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering der leden zal worden vastgesteld, met dien verstande, dat ereleden en leden van verdienste conform artikel 5 der statuten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van buitengewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen, alsmede de hoogte van het inschrijfgeld te bepalen.

 

STATUTENWIJZIGING.

 

Artikel 18

 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene- Vergadering der leden, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden worden toegezonden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 2. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waar in over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordig of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan na dat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

 

Artikel 19.

 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering der leden. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Artikel 20.

 

 1. De algemene Vergadering der leden kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

 

Artikel 21.

 

In alle in deze statuten niet voorziene gevallen beslist het bestuur. Indien verschil van mening bestaat Over toepassing van enig artikel van deze statuten, beslist de Algemene Vergadering der leden.

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend

Waarvan akte. in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en na overeenkomstig de door hen kenbaar gemaakte wens beperkte voorlezing van deze akte hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.

 

Getekend): H. Oldenboom;  P.J.A.M.Vizee; J.V.Nielen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

Heden, de vijfde mei negentienhonderd negen en tachtig, verschenen voor mij, Jacobus van Nielen, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede:

 

 1. de Heer Hans Oldenboom, ambtenaar, geboren te Blora (Nederlands Indië), op elf april negentienhonderd zes en dertig, wonende te wijk bij Duurstede, Karolingersweg 17.

 

 1. de Heer Johan Henri van Balen, ambtenaar, geboren te Doorn op vier juni negentienhonderd één en vijftig, wonende te wijk bij Duurstede, Stuurboord 152.

 

ten deze handelend respectievelijk als voorzitter en secretaris van de te WIJK BIJ DUURSTEDE gevestigde vereniging: B.C. RICOCHET.

 

De comparanten verklaarden:

dat op zestien mei negentienhonderd zeven en zestig werd opgericht een vereniging onder de naam: "Sportvereniging Bourgondië", later gewijzigd in "Scandecor/ Sportvereniging Bourgondië";

dat op éénentwintig juni negentienhonderd éénenzeventig binnen die vereniging een afdeling badminton werd opgericht, welke afdeling nadien als zelfstandige vereniging werd voortgezet onder de naam: B.C. Ricochet;

dat in de algemene vergadering der leden van deze vereniging, gehouden op drie en twintig december negentienhonderd zeven en tachtig, werd besloten tot wijziging van haar statuten en tot geheel opnieuw vaststelling daarvan, waarvan blijkt uit een aan na te. melden akte gehecht exemplaar van de notulen dezer vergadering:

dat ten einde deze wijziging in werking te doen treden. de gewijzigde statuten in haar geheel werden opgenomen. in een akte op drie en twintig februari negentien honderd acht en tachtig voor mij, notaris, verleden;

dat evenwel gebleken is, dat artikel 3 der statuten in. deze akte niet goed werd opgenomen;

dat dit artikel had behoren te luiden als volgt:

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur;

dat ter rectificatie van een en ander deze akte is opgemaakt en verleden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de ---- datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en na overeenkomstig de door hen kenbaar gemaakte wens beperkte voorlezing van deze akte, hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.

 

(Getekend) :H. Odenboom; J.H.V. Balen; J.V. Nielen.